Villkor medlemskap

Villkor medlemmar i Klubb DÖD

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

1 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. När medlemsansökan är inskickad samt medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap. Medlemskapet fortlöper årsvis.

2 § Medlemsavgift

För närvarande är medlemsavgiften 150 kr per kalenderår och faktureras en gång per år.

3 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast då fakturan förfallit får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

4 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

5 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

– har rätt att ta del av medlemsförmåner utsedda av föreningen

– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

– skall betala medlemsavgift som beslutats av föreningen

 

Villkor medlemskap uppdaterades senast 1 dec 2020.