Arbetsmiljöpolicy

ARBETSMILJÖPOLICY gällande sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld

Kulturföreningen Klubb DÖD år 2020

Övergripande målbild

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet hos Klubb DÖD är att främja friskfaktorer som bidrar till en trygg evenemangsmiljö och att genom ett förebyggande arbete upptäcka och åtgärda risker för att förhindra sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld relaterat till konsertarrangemang. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av vår verksamhet och omfattar såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ute på lokaler. Utöver lagstadgade krav som anges i arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen, strävar vi efter en trevlig och välkomnande konsertmiljö för vår publik som inspirerar till givande kulturupplevelser och som möjliggör ett tryggt klimat för alla inblandade.

En god arbetsmiljö innebär…

  • att vi förebygger och tar tydligt avstånd från alla typer av sexuella trakasserier
  • att vi bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att främja trygga arrangemang
  • att vi har tydliga rutiner för att hantera sexuella trakasserier
  • att vi har vår arbetsmiljöpolicy och material för vidareutbildning tillgängligt
  • att vi genom samtal med lokalpersonal sätter mål och tydliggör förväntningar
  • att vi dokumenterar och utreder alla fall av sexuella trakasserier
  • att personalträffar och utvecklingssamtal inom föreningen genomförs regelbundet

Utbildning, kompetens och ansvar är goda förutsättningar för en god arbetsmiljö. Vi deltar i utbildningar och kompetensutveckling genom initiativet Dare to Care och ansvarar för att uppgifter relaterat till arbetsmiljöpolicyn implementeras i praktiken.

Klubb DÖD stödjer initiativet Dare to Care som är ett utbildnings- och kommunikationskoncept som arbetar för trygga miljöer utan sexuella övergrepp i livemusikvärlden och samhället i stort. Bakom satsningen står organisationen Svensk Live och RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Dare to Care handlar framför allt om att skapa en publikkultur som förespråkar kommunikation, ömsesidighet och samspel i sexuella relationer. I praktiken innebär det att jobba med såväl normer och värderingar som praktiskt säkerhetsarbete tillsammans med arrangörerna men också om att prata med publiken på plats. Under 2020 tar projektet paus men återkommer 2021.

Läs mer på www.svensklive.se/daretocare & www.daretocare.se

Hur agerar Klubb DÖD som förening och arrangör för att stoppa sexuella trakasserier?

Klubb DÖD har nolltolerans mot alla former av sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. Det innefattar ett systematiskt arbete för att verka proaktivt och förebyggande. Samtliga i föreningen är med och utformar vår arbetsmiljöpolicy gällande sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. Arbetsmiljöpolicyn finns även tillgänglig för konsertbesökare på vår hemsida www.klubbdod.se. Om någon på Klubb DÖD (föreningsaktiv, besökare eller lokalpersonal) uppmärksammar eller får kännedom om en incident som rör sexuella trakasserier och övergrepp under ett arrangemang ska detta rapporteras till arrangör eller lokalpersonal som ansvarar för att följa upp händelsen och vidta åtgärder. Vi arbetar aktivt med dessa frågor och riktlinjer på våra föreningsmöten. Alla brott polisanmäls. Genom att uppsätta rutiner för att löpande undersöka, riskvärdera, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet blir vi duktiga på att vara uppmärksamma och agera vid eventuella incidenter. Vi tror att samtal, kunskapsspridning och nolltolerans mot sexuella trakasserier är vägen att gå för att uppnå en tryggare miljö vid livearrangemang.


Relaterad lagstiftning

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Diskrimineringslag (2008:567)

Länksamling

Arbetsmiljöverket – Förebygg sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen (DO) – Trakasserier och sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten – Vad är sexuella trakasserier?


Klubb DÖD:s arbetsmiljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov.

Ansvarig för detta är ordförande Adina Hargeby.

Policyn antagen 2020-01-01.